Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат

Реферат на тему:

Про диференційні ознаки крилатих слів


Під загальним терміном “крилаті слова” традиційно об’єднуються як однокомпонентні (це фактично власні імена персонажів та назви місць дії художніх творів), так і багатокомпонентні одиниці – крилаті вислови. Ознаки останніх не раз розглядалися у східно­слов’янській мовознавчій літературі, але вчені не дійшли Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат згоди щодо їхнього лінгвістичного статусу. І на практиці можна спостері­гати, як крилатими називають явища споріднені, суміжні. Експери­мент, проведений серед студентів-філологів, по виявленню крилатих слів – цільно- та нарізноо­формлених одиниць – у художньому тексті, насиченому різним фразеологічним та цитат­ним матерікрасном, підтвердив широкий діапазон тлумачення терміну. Крім загальновідомих крилатих слів, що Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат увійшли до словни­ків із вказівкою про авторське походження, крилатими були визнані: на­родні прислів’я; явні цитати, що складаються з чужих слів та слів создателя; цитати-ремінісценції, що вживаються без вказівки на цітацію, не набули узагальнюючого значення і непоширені у мов­ленні; фольклорні твори малих форм; угасала Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат; кліше, штампи; канце­ляризми; ідіоми; окремі оціночні слова (порів.: Вони у мене всі орли ).

Одна з обстоятельств такового становища, як здається, у нечіткості та неповноті багатьох дефініцій 1 , а також у різній інтерпретації основних параметрів крилатих слів. Перш за все це стосується типологічної частини визначень, яка покликана інтегрувати Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат парадокс, що визначається, в деякий клас явищ. Проте саме вона здебільшого виявляється розпливчатою, неоднозначною: клас не називається, а більш або менш вдало експонується окремими видами, що нерідко виділяються на різних підставах і що не задовольняють обов’язковій у таких випадках вимозі вичерпаності. У дефініціях зустрічаються ще не експліковані або Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат чітко не закріплені в лінгвістичній терміносистемі поняття: “образні свойства”, “вислови” (порів. різне трактування останнього у СЛТ, Ашук., ЛЭС – з 1-го боку, а з іншого – у РЯЭ), а також такі, що не вписуються в прийняту мовну структуру: “словесні формули” (Скрип.), “цитата” (Ашук., БЭКиМ), “афоризм” (БЭКиМ, СЛТ) (у даному випадку показова Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат відсутність цих найменувань у ЛЭС). Ця невизначеність посилюється різноманітністю їх інтерпретацій в філологічній літературі. Так, цитата в широкому значенні виступає синонімом будь-яких виявів інтертекстуальності, уявлення про яку склалося у вітчизняній науці на основі ідеї М. М. Бахтіна про внутрішню діалогічність живого слова, про взаємодію в художньому творі авторських Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат (“своїх”) і запозичених (“чужих”) елементів 2 , в загальному плані воно пов’язане з будь-яким апелюванням суб’єкта до будь-якого прецедентного тексту. Як синтаксичне поняття (“дослівний уривок з тексту” – СЛТ, 330) цитата покриває факти очевидної та прихованої цитації. У першому випадку цитата оформляється як пряма або непряма мова, у другому – слова создателя Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат, вказівка на приналежність опускаються. Так же обширно розуміється і термін афоризм, що використовується і як родовий, і як видовий і що співвідноситься з прислів’ям, парадоксальним твердженням, грегерією (“влучними словами”) та інш. 3

Явна структурна відмінність прямої цитати, що складається з двох частин – “чужих” слів та інтродукції, від Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат крилатих слів. Відмінність посилиться при порівнянні функцій: пряма цитата “застосовується для підкріплення думки, що викладається, авторитетним висловлюванням, яке містить найбільш точне її формулювання, для критики думки, що цитується, та ін.” (РЯЭ, 387) (в тому числі в філології уривки з художніх текстів є засобом експлікації письменницького задуму в інтерпретації дослідника, ілюстративним матерікрасном Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат), а крилаті слова використовуються як готовий спосіб вираження думки, номінації та характеризації об’єкта чи ситуації дійсності.

За структурними ознаками крилаті слова идентичені на приховані цитати, але треба мати на увазі, що якщо така цитата не поширена у мовленні, то вона залишається прикметою індивідуального стилю, определенного тексту.

Ще в Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат 30-ті роки С. Г. Займовський локалізув крилаті одиниці серед “слів” і “фраз” (Займ.). Після виникнення фразеології як окремої дисципліни така локалізація набула нового змісту, що був розкритий багатьма українськими вченими: Л. А. Булаховським, І. К. Білодідом, С. Г. Скрипник, А. П. Коваль, В. В. Коптіловим та ін., які Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат рішуче відстоювали входження крилатих слів до лексико-фразеологічної системи національної літературної мови.

Включення парадокса (вірніше – його частини – крилатих висловів, тобто словесних комплексів) в розряд стійких виразів (ЛЭС, РЯЭ), ототожнювання з провербіальними зворотами (Займ., БЭКиМ; порів.: Скрип.) вимагає уточнення змісту таких ключових осознать, характерних для будь-якого фразеологізму, як відтворюваність Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат і усталеність, бо, як слушно зауважила В. М. Телія, “надавати статус одиниць мови всім тим виразам, які відтворюються в готовому вигляді, – це, якщо бути послідовними, включити в лексико-фразеологічний склад і такі “цитації”, як загальновідомі вірші, анекдоти, навіть молитви...” 4

Однак цілком зрозуміло, що нрав і ситуація відтворювання вказаних форм відрізняється Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат від тих, що притаманні крилатим зворотам: вірші, молитви, формулювання законів і под. не повинні покидати своє природне середовище, ту естетичну, релігійну або наукову сферу діяльності людини, де вони виникли, крилаті слова – навпаки 4 . Тільки масове відтворення зворотів, що мають відносно сталі формально-змістові параметри, з метою номінації та характеризації Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат нових реалій може бути категоріальною ознакою крилатих слів.

Також по-різному і, як випливає з итогів експерименту, не завжди чітко, занадто узагальнено, особливо якщо говориться про літературні джерела загалом розкривається головна диференційна ознака крилатих слів – їхнє специфічне походження. Тому не чудно, що навіть серед більш або менш досвідченої аудиторії Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат будь-який натяк на літературно-книжний нрав слова або виразу сприймається як прояв ептонімічності (“крилатості”) 6 (порів. у відповідях позначку “фольклорне”), хоч стилістична расцветка номінативних одиниць, придбана завдяки їх широкому функціонуванню в тематично і жанрово однотипних контекстах, несе інформацію про приналежність до певної сфери вживання, а не про генезис, якщо Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат мати на увазі передусім сам момент зародження, що зберігається у внутрішній формі крилатих слів.

З цього погляду невірним треба визнати також зарахування до ептонімічного фонду зворотів офіційно-ділової мови – канцеляризмів, штампів, які пов’язані з безліччю текстів, і з жодним безпосередньо.

Конкретизація уявлень про авторство крилатих слів ускладнена багатоликістю Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат самого создателя, яка спостерігається, по-перше, в реальному втіленні: в його ролі може виступати одна людина – історична або вигадана особа (наприклад, Козьма Прутьев), колектив (брати Грим, творці синкретичних жанрів мистецтва) і весь соціразум, якому за традицією приписуються фольклорні твори; по-друге, в трактуванні вчених, які розрізнюють поняття “создатель” (творець Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат вислову) і “джерело” (усний або письмовий текст, уривок з якого перетворився у крилатий; порів.: Бюхм., Ашук., ЛЭС, РЯЭ); і по-третє, в свідомості носіїв мови, що мають як точне, так і вельми приблизне уявлення про джерело (наприклад, крилаті звороти художньо-белетристичного походження “існують у зваженому фоновому знанні носіїв мови в Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат формі локальних асоціацій трьох типів: а) асоціацій з певним создателем і твором [...]; б) асоціацій з певним создателем або твором [...]; в) асоціацій з літературою як явищем загальнокультурного порядку...” 7

Однак ясно, що у разі колективно-масової творчості маємо справу з віртуальним создателем, і тоді крилате слово асоціюються з текстом (порів.: рідко хто знає Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат творців популярних пісень, кінофільмів і т. п., але більшість без вагань відтворять словесний ряд вірша чи пісні, перекажуть сцену, з якою пов’язана крилата фраза).

Якщо крилате слово співвіднесено з декількома текстами (що можливо: так, всім відоме перенесення багатьох старозавітних висловів в Новий заповіт, повторення виразів з Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат 1-го Євангелія в інших), то необхідно враховувати, що їх кількість виновата бути обмежена. Звичайно вони об’єднані в ідейно-тематичному (як біблійні тексти) або жанровому відношенні (порів., з 1-го боку, стійкі словосполучення, поширені в багатьох видах фольклорних творів: синє море , сірий вовк і под., – що не включаються у довідники крилатих Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат слів, а з іншого – Встань переді мною, як лист перед травою – репліка героя однієї народної казки, зареєстрована у словнику 8 ), інакше, як відмічалося, стирається грань між крилатим висловом і стилістично маркірованою мовною одиницею, яка перенесена в контекст контрастної стилістичної расцветки.

Щоб остаточно з’ясувати особливості найважливішої диференціальної ознаки крилатих Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат слів, необхідно розглянути ще два істотних питання. Перше: чи всяке слово / вираження, створене уявним або реальним создателем, є крилатим. Досвід підказує, що прямої залежності не існує: не прийнято називати крилатими, незважаючи на наявність у их определенного автора-винахідника, безліч новоутворень, що увійшли в широке вживання для позначення артефактів (наприклад: сканер Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат , компакт-диск і под.), або слова і звороти термінологічного нраву, пущені в оборот з простої руки відомих людей: критичний реалізм (Максим Горьковатый), нове мислення , перебудова (М. Горбачов). У дію вступають чинники, які перешкоджають кваліфікації цих і похожих з ними номінативних засобів як ептонімічних.

Друге, полярне першому, питання: чи аксіоматичне Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат твердження про неодмінне існування певного джерела у кожного крилатого слова. Незважаючи на парадоксальність, це питання закономірне: епізодично зустрічається словарникічна фіксація слів / виразів як крилатих, хоч відомості про їх создателя або дані приблизно, або відсутні зовсім.

Відповідь на нього була намічена ще в бюхманівській дефініції, в якій говориться усього лише про Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат принципову довідність джерела (Бюхм., порів. ЛЭС). Цю сторону прийняла О. В. Бєркова. Цілком верно виступаючи проти прямолінійного підходу до проблеми авторства, вона в той же час мотивувала свою позицію тим, що іноді, если джерело крилатого звороту невідоме, “стилістичні, лексичні і інші особливості таких одиниць вказують на їх Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат книжне походження” 9 , і на цій підставі до крилатих нею віднесені такі стійкі словосполучення, як стратегия выжжен­ной земли , утечка мозгов , промывание мозгов.

Таке рішення замикає логічне коло: якщо крилаті слова, з 1-го боку, і народні прислів’я і фразеологізми – з іншого, розрізнюються тільки за ознакою книжність vs. “некнижність Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат”, то тоді дотримання принципу послідовності змушує включати в розряд крилатих будь-які стійкі вирази, внутрішня форма яких свідчить про їх не побутове, а, скажемо, про наукове або публіцистичне походження.

Безперечно, спочатку кожний з перерахованих оборотів був кимсь складений, але важлива не констатація создателя, а те, що більш або менш виразно визначено Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат в науковій метафорі С. І. Ожегова “печатка авторства”, той слід, який создатель залишає в смисловій структурі мовних парадоксів. У цьому відношенні жоден з приведених О. В. Бєрковою зворотів нічим не відрізняється від “народних” ідіом, включаючи іншомовні фразеологічні одиниці з книжною стилістичною окраскою, оскільки не зберігає в своїй семантиці пам’ять Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат про творця, що підтверджується їх першою словарникічною фіксацією (фразеологізм промывание мозгов представлений лише як калька з англійського brainwashing 10 , а вирази утечка мозгов 11 і стратегия выжжен­ной земли 12 дані взагалі без етимологічних довідок).

Вихід, мабуть, потрібно шукати в розведенні частин проблеми авторства як атрибута крилатих слів у різних напрямах лінгвістичного Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат аналізу. У функціонально-семантичному нюансі на перший план виступає співвіднесеність слова / виразу з певним джерелом, що робить неістотним питання про міру істинності авторства, яке в історико-етимологічному дослідженні, навпаки, набуває вирішальної ролі. Під такою точкою зору принципова довідність джерела означає лише те, що досліднику – коментатору мовної Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат епохи – не вдалося виявити создателя фрази або текст, кусок якого виступав як крилатий, на що вказують деякі особливості його функціонування на якому-небудь часовому зрізі.

Здесь неувязка авторства стикається з іншою ознакою крилатих слів, яка позначається як загальновідомість (Ков.–Копт., РЯЭ). Глобальний вияв цієї ознаки багато в чому знімає гостроту суперечок Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат навколо їх мовної природи: екстралінгвістичний чинник, що лежить в основі повноцінного функціонування цих специфічних утворювань, ніби нівелюється, оскільки вони виступають надбанням всього народу, подібно лексичним і фразеологічним одиницям, не обтяженим інтертекстуальністю. Однак такий підхід дуже спрощений, він не відповідає фактичному положенню справ у мовній стихії, дуже мінливій Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат, по-різному відбитій у свідомості представників різних соціальних груп, певного індивіда. Ще С. Г. Займовський писав: «“Загальновідомість” “крилатих слів” вельми і вельми відносна. Однак при всій своїй маловідомості “крилате слово” повинно цитуватися досить нередко, щоб мати право здаватися загальновідомим і не супроводжуватися попутними або підрядковими коментарями...» 13

Теза про суб Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат’єктивність сприйняття мовних одиниць, осмислення їх значення, а також про ентропію, що приймає різні форми передусім через неоднаковий об’єм знань про світ, мовну компетенцію, не викликає сумнівів у лінгвістів. Як свідчать дослідження, майже кожне десяте слово з тлумачного словника середнього обсягу невідоме або недостатньо відоме представникам російського етносу Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат 14 .

Отже, категорична вимога однакової апперцепції різними носіями мови крилатих слів відносно їх генетичних властивостей очевидно завищена і не може бути висунена як обов’язкова умова їх приналежності до мовної системи.

З іншого боку, треба визнати застарілим підхід до крилатих виразів як прерогативи “книжних” людей 15 : за останній час очень змінився і склад Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат джерел, і умови функціонування одиниць з “печаткою авторства”: назви та репліки героїв кіно- та мультфільмів (Місце зустрічі змінити не можна ; Ну, заєць, постривай! ), пісні (Хай завжди буде сонце! ), фрази з гумористичних мініатюр та виступів політичних лідерів (Запитання, звичайно, цікаве ; Маємо те, що маємо ), популяризовані телебаченням, слогани телереклам (Взула – і забула Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат ) тепер поширені серед різних верств населення 16 .

Таким чином, нового змісту набуває інший диференційний показник, який пов’язаний зі сферою (широтою) вживання (Бюхм., Ков.-Копт., ЛЭС, БЭКиМ, РЯЭ). Недаремно Л. І. Ройзензон, пояснюючи особливості функціонування крилатих зворотів, ставив символ рівності між двома ознаками: “Відносно ознаки загальновідомості (поширеності Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат) “крилаті вирази” підкоряються закономірностям, характерним для УСК [усталених словесних комплексів] взагалі. Це означає, що “крилаті вирази” можуть придбавати статус загальнонародності, вони можуть стати приналежністю якого-небудь відгалуження даної національної мови” 17 .

У дефініціях відзначається також виразність крилатих слів (Займ., БЭКиМ). Вона досягається за рахунок двоплановості – порівняння відображеної в тексті-джерелі і животрепещущеї ситуації Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат, в зв’язку з чим крилаті слова цілком справедливо кваліфікуються як образні засоби мови (Ашук., ЛЭС, РЯЭ).

Велика ймовірність дисфункції крилатих слів внаслідок незнання первинного контексту ставить під сумнів їх експресивні можливості, однак руйнування тотожності одиниці свідчить не про відсутність у неї такового атрибута, як виразність, а Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат про збій в функціонуванні мовної (мовленнєвої) системи – явище, далековато не рідке. Отже, потрібно зберегти за експресивністю статус диференціальної ознаки крилатих слів і в той же час провести аналіз чинників, що приводять до коливань в мірі виразності в комунікативному процесі.

Не менш важлива ще один показник, що відображає лінгвостилістичні достоїнства крилатих слів Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат, – це стислість, афористичність. Відмічений в більшості дефініцій (Займ., Ашук., ЛЭС, БЭКиМ), він проте в теоретичних дослідженнях залишається непоміченою, незважаючи на те, що може і повинний виступати вагомим і переконливим контраргументом в спорі з тими, хто відмовляє в приналежності крилатих слів до мовної системи.

Першою провела кількісний аналіз структури крилатих Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат висловів російської мови С. Г. Шулєжкова, яка визначила, що мінімальний склад крилатих виразів – 2, а максимальний – 22 компоненти і що в основної маси зворотів кількість компонентів коливається від двох до восьми 18 . Але слід зауважити, що в нових словниках зареєстровані звороти, що складаються майже з 30 слів, які втім у процесі Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат спілкування, як правило, скорочуються, використовуються частково. Таким же виключенням є в російській мові однослівні крилаті фрази. Це ж спостерігається і в українській мові (порів.: Еврика! (Ков.–Копт., 85), Одобрямс! , Ніззя! 19 ).

Середнє число компонентів українських крилатих зворотів – 3,5 20 , що ще більше наближує ці одиниці до ідіом. Головним виявляється не структура утворювань з Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат “печаткою авторства”, що виходить за межі речення 21 , а їх компактність, що готує підґрунтя для виконання крилатими зворотами номінативної функції.

Нарешті, в класичній дефініції називаються такі властивості крилатих слів, які всі послідовники Г. Бюхмана залишили поза увагою. Вони, дійсно, носять факультативний нрав: це тривалість проникнення крилатого слова у мову, яка Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат специфічна для кожної одиниці (деякі вирази освоюються миттєво, а закріплення інших розтягується на десятиріччя), і “функціонування в іншомовній формі”.

Таким чином, субстанціональними ознаками крилатих слів є: 1) приналежність до лексико-фразеологічного фонду національної мови як слідство масової відтворюваності (в умовах, що відрізняються від первинної конситуації) та упізнаваності в процесі комунікації (усталеність Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат); 2) специфічне походження (створення певною особою; приналежність до певного тексту, твору мистецтва), пам’ять про яке зберігається у внутрішній формі звороту, визначаючи його семантичні параметри; 3) експресивність (образність); 4) лаконічність.

1 У боті аналізуються визначення терміну “крилаті слова / вислови”, які дані в кн.: Büchmann G . Geflügelte Worte: Der Zitatenschatz des deutschen Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат Volkes. – Berlin, 1925. – S. ХІІ (отдалі – Бюхм.); Ашукин Н. С. , Ашукина М. Г. Крылатые слова. Литератур­ные цитаты. Образные выражения. – 4-е изд. – М., 1987. – С. 5 (отдалі – Ашук.); Ганич Д. І. , Олійник І. С. Словник лінгвістичних термінів. – К., 1985. – С. 115 (отдалі – СЛТ); Займовский С. Г. Крылатые слова: Справочник цитаты и афоризма Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат. – М.; Л., 1930. – С. 15–16 (отдалі – Займ.); Коваль А. П. , Коптілов В. В. Крилаті вислови в українській літературній мові. – 2-е вид. – К., 1975. – С. 3 (отдалі – Ков.–Копт.); Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990. – С. 246 (отдалі – ЛЭС); Российский язык: Энциклопедия / Гл. ред. Ю. Н. Караулов. – 2-е изд. – М., 1998. – С. 203 (отдалі – РЯЭ); Скрипник Л. Г. Фразеологія української мови Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат. – К., 1973. – С. 44 (отдалі – Скрип.) – та у компакт-диску: Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. – М., 1998 (отдалі – БЭКиМ); 2 Бахтин М. М. Слово в романе // Вопросы литературы и эстетики. Исследования различных лет. – М., 1975. – С. 72–233; 3 Див. про це: Федоренко Н. Т. , Сокольская Л. И. Афористика. – М., 1990. – С. 12–72; 4 Телия В. Н. Российская фразеология Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат: Семантический, прагма­тический и лингвокультурологический нюансы. – М., 1996, 75; 5 Докладніше див.: Дядечко Л. П. Воспроизводимость и устойчивость крылатых выражений // Наукова спадщина С. В. Семчинського і сучасна філологія: Зб. наук. праць. – Ч. 1. (у друці); 6 Про термін див.: Дядечко Л. П. О формировании терминосистемы в сфере исследования крылатых слов // Компаративні дослідження слов Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат’янських мов і літератур: Пам’яті акад. Л. Булаховського. – К., 2000. – С. 173–181; 7 Прохоров Ю. Е. Российские крылатые выражения как объект учебной лексикографии // Животрепещущие трудности учебной лексикографии.– М., 1977. – С. 141; 8 Дядечко Л. П. Новое в российской и украинской речи: Кры­латые слова – крилаті слова (мате­риалы для словаря).– Ч. 1: А – Г. – К Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат., 2001. – С. 123–124; 9 Беркова О. В. К определению понятия “крылатое слово”// Общая стилистика: теоретические и прикладные нюансы. – Калинин, 1990. – С. 103; 10 Новое в российской лексике: Словарные материалы – 77 / Под ред. Н. З. Котеловой. – М., 1980. – С. 117; 11 Там само. – С. 150; 12 Новое в российской лексике: Словарные материалы – 79 / Под ред. Н. З. Котеловой. – М., 1982. – С. 55; 13 Займовский С. Г. “Крылатое слово Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат” и как им воспользоваться // Боль­шевистская печать. – 1938. – № 19. – С. 31; 14 Морковкин В. В. , Морковкина А. В. Российские агнонимы (слова, которые мы не знаем). – М., 1997. – С. 192–193; 15 Телия В. Н. Зазнач. роб. – С. 75; 16 Див. приклади: Дядечко Л. П. Новое в российской и украинской речи... – Ч. 1 – 2. – К., 2001; 17 Ройзензон Л. И. Лекции Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат по российской и общей фразеологии. – Самар­канд, 1973. – С. 139; 18 Шулежкова С. Г. Крылатые выражения российского языка, их источники и развитие. – Челябинск, 1995. – С. 141; 19 Дядечко Л. П. Новое в российской и украинской речи... – Ч. 3 (у друці); 20 Підрахунки проводилися за даними словника Ков.–Копт.; 21 Кунин А. В. Курс фразеологии современного британского языка. – 2-е изд. – М.; Дубна Про диференційні ознаки крилатих слів - реферат, 1996. – С. 26.


priznaki-pravootnosheniya.html
priznaki-predlozheniya-obshaya-harakteristika-10-glava.html
priznaki-predlozheniya-obshaya-harakteristika-4-glava.html